Avís legal

1.- Aquesta pàgina web és titularitat d’AYNI CONSULTING SL

Domicili social: SICÍLIA Nº 91-97 AT B 08013 BARCELONA (BARCELONA)

Contacte:
Adreça de correu electrònic: ayni@ayni.consulting
Telèfon: (+34) 932.954.545

2.- La utilització d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’Usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L’Usuari haurà de llegir aquestes condicions cada vegada que accedeixi a aquest web, ja que poden ser modificades en endavant. Alguns aspectes d’aquesta pàgina web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, de manera que també han de ser acceptades per l’Usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

3.- Tots els continguts d’aquesta web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat d’AYNI CONSULTING SL o de tercers, no adquirint l’Usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquesta web.

L’Usuari, s’haurà de contenir de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta web, llevat dels casos previstos en la llei o expressament autoritzats per AYNI CONSULTING SL o pel titular d’aquests drets; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari, les imatges, els vídeos o les bases de dades existents en aquesta web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar els continguts integrants d’aquest web.

4.- L’Usuari que vulgui introduir enllaços a aquest web des de les seves pàgines web estarà obligat a complir les condicions següents: a) l’enllaç únicament vincularà amb la home page, no podent reproduir-la de cap manera; b) no es poden establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi d’AYNI CONSULTING SL o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei; c) des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre AYNI CONSULTING SL o sobre la qualitat dels seus productes i serveis; d) El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu d’AYNI CONSULTING SL dins de la seva pàgina web, llevat dels casos autoritzats per la llei o permesos expressament per AYNI CONSULTING SL; e) la pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que AYNI CONSULTING SL dona suport a les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per AYNI CONSULTING SL, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina web on s’estableixi l’enllaç.

5.- AYNI CONSULTING SL no és responsable de controlar que en aquest web no existeixin programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements. D’acord amb això, AYNI CONSULTING SL no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la present web. Igualment, AYNI CONSULTING SL no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests danys tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei d’aquesta web.

6.- Aquesta web pot incloure enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet. En aquests casos, AYNI CONSULTING SL només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a través dels enllaços quan conegui la seva il·licitud i no els hagi desactivat diligentment. Si un Usuari considerés que existeix un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, podrà indicar-ho a AYNI CONSULTING SL, sense que això suposi que aquest quedi obligat per això a retirar el corresponent enllaç. AYNI CONSULTING SL no sempre coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d’ells, llevat que sigui directament responsable de la prestació d’aquests serveis.

7.- L’Usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal i amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser d’aplicació. L’Usuari respondrà enfront d’AYNI CONSULTING SL i davant de tercers de qualsevol dany o perjudicis que puguin causar-se per incompliment d’aquestes obligacions.

8.- El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte relatiu a la interpretació o aplicació d’aquest Avís Legal, l’Usuari se sotmet expressament a la jurisdicció dels tribunals on estigui domiciliada AYNI CONSULTING SL.